Články

Whistleblowing: Zákon o ochraně oznamovatelů přinese nové povinnosti podnikatelům

Především podnikatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců či účastnící se veřejných zakázek by měli zpozornět. V souladu s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 totiž s největší pravděpodobností vstoupí v platnost a účinnost zákon o ochraně oznamovatelů také tzv. “whistleblowerů“, který přináší nové povinnosti, neboť 17. 12. 2021 nabyde účinnosti směrnice EU, kterou […]

Celý článek

Dobíjecí stanice na elektromobily: právní aspekty

Vybrané právní aspekty zřízení a provozu dobíjecích stanic na elektromobily V posledních několika letech zažívá elektromobilita v České republice, jakož i jinde v Evropě či v Asii neuvěřitelný rozvoj, který se mohutně projevuje jednak v automobilovém průmyslu (naprostá většina značek vozidel všech cenových kategorií nabízí modely ve variantě čistých elektromotorů, hybridů či plug-in hybridů, rozšířenější […]

Celý článek

Změny v evidenci skutečných majitelů k 1. 6. 2021

Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“). Uvedený zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie[1] a upravuje  vedení evidence skutečných majitelů a některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů o něm do evidence skutečných majitelů. ZESM […]

Celý článek

Pozor: Změny zákona o daních z příjmů – Daňový balíček 2021 aneb nepříjemná zjištění z Milošem Zemanem (ne)podepsaného zákona

Vážení klienti, Od 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 609/2020 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, často také nazývaný jako „daňový balíček" Tento zákon přináší změny hned v několika daňových oblastech. Od hojně diskutovaného zrušení superhrubé mzdy společně se zavedením progresivní […]

Celý článek

Buďte připraveni: Přehled změn tzv. velké novely zákona o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) účinných k 1. 1. 2021

Vážení klienti, dovolujeme si Vás informovat, že byla přijata velká novela zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“), jež nabude účinnosti dnem 1. ledna 2021, a rádi bychom Vás touto cestou seznámili s nejdůležitějšími novinkami, které tato novela přináší. Peněžitý vklad u […]

Celý článek

Novinky v oblasti GDPR a AML po 24.4.2019 (adaptační zákon)

Vážení klienti,dovolujeme si Vás informovat, že dne 24.4.2019 nabyl účinnosti z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZZOÚ“), který představuje tzv. adaptační zákon doplňující obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Spolu se ZZOÚ vstoupil v účinnost také z. č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony […]

Celý článek

Významná novela trestního zákoníku – maření spravedlnosti

Vážení klienti, k 1. únoru 2019 nabyla účinnosti významná novela trestního zákoníku (dále jen „novela“ nebo „novela trestního zákoníku“) a rádi bychom Vás touto cestou seznámili s nejdůležitějšími novinkami, které by Vám neměly uniknout. Nejvýznamnějším a zároveň nejvíce kontroverzním přínosem novely je bezesporu zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti, zařazeného do […]

Celý článek

Evidence skutečných majitelů z pohledu povinných osob dle AML zákona (praní špinavých peněz)

Vážení klienti, jak jsme Vás již informovali, novela z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“) zavedla s účinností od dne 1.1.2018 Evidenci údajů o skutečných majitelích (dále také jen „Evidence“). V rámci této Evidence jsou evidováni skuteční majitelé (i) právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a dále (ii) […]

Celý článek

Posílení práv cestujících při zájezdu

Dne 1.7.2018 se stala účinnou novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (dále jen "zákon o cestovním ruchu"), která implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných službách a spojených cestovních službách, a s tím související novela smlouvy […]

Celý článek

Novinky ve stavebním řízení od 1.1.2018

Novela  stavebního  zákona  přináší  zjednodušení  a  zrychlení  povolovacího  řízení.   Zavádí se společné povolení, ve kterém je  spojeno  územní  rozhodnutí  a    stavební  povolení  do  jednoho  společného  povolení,  které  bude  mít  pouze  jeden  výrok,  tzn.  že  stavba  bude  jedním  rozhodnutí  umístěna  a  současně  povolena.  Rovněž  se  zavádí  možnost  zkráceného  postupu  pořizování  aktualizace  zásad  územního  rozvoje,  tj.  bez  samostatné  etapy společného jednání s ministerstvy a  dotčenými  […]

Celý článek

Skuteční majitelé a svěřenecké fondy od 1.1.2018

Všem právnickým osobám zapsaným ve veřejném rejstříku a svěřenským fondům vzniká od 1.1.2018 nová povinnost zapsat a evidovat v neveřejné části příslušného registru svého skutečného majitele či skutečné majitele, je-li těchto osob více. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, […]

Celý článek

Významná novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních ve vztahu k léčitelství

Vážení klienti, s ohledem na novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen „ZNZP"), která nabývá účinnosti dne 1.9.2017 a představuje významnou změnu v oblasti léčitelství, protože nově zavede odbornosti Terapeut tradiční čínské medicíny a Specialista tradiční čínské medicíny, Vám přinášíme přehled změn a novinek, které tato nová právní úprava vyvolá.Do 31.8.2017 není […]

Celý článek

3 největší omyly při zpracování osobních údajů

Vážení klienti, s ohledem na aktuálně velmi diskutovanou problematiku ochrany osobních údajů jsme pro Vás připravili článek, v němž na základě našich dosavadních zkušeností z této oblasti poukazujeme na tři největší mýty a omyly při zpracovávání osobních údajů. Problematika ochrany osobních údajů je v současnosti stěžejně upravena v evropské směrnici Evropského Parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o […]

Celý článek

Povinnosti osob, které na území ČR ubytovávají cizince (včetně občanů EU)

Vážení klienti, zejména pro ty z Vás, kteří pronajímáte prostory či jiným úplatným způsobem poskytujete ubytování pro cizince, jsme vytvořili článek, v němž naleznete užitečné informace o povinnostech, které Vám v důsledku této činnosti vznikají. Cizincem jsou z pohledu dotčených právních předpisů všechny osoby, které nejsou státními občany EU, výjimku nepředstavují ani občané Evropské unie. Povinnosti […]

Celý článek

Registr smluv: kdo má registrační povinnost a jaké jsou následky v případě jejího nesplnění?

Vážení klienti, přinášíme Vám přehled novinek, které by Vám neměly uniknout v souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“ nebo „zákon"), který jako celek nabývá účinnosti dne 1.7.2017. Ačkoliv první část zákona o registru smluv nabyla účinnosti již 1. července 2016, teprve od […]

Celý článek

Protikuřácký zákon: velký informativní přehled

Vážení klienti, v tomto článku naleznete přehled nejdůležitějších změn a novinek v souvislosti s účinností zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, obecně nazývaný jako „protikuřácký zákon“ (dále jen „protikuřácký zákon“), který vstoupil v účinnost dne 31. května 2017. Protikuřácký zákon zavádí spoustu nových regulací a omezení, která dopadají nejen na […]

Celý článek

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen "ZSÚ") úprava definuje spotřebitelský úvěr jak pozitivně, tak negativně. Spotřebitelským úvěrem (dále jen „SÚ“) se rozumí odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr anebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli. Zákon dále rozlišuje jeho speciální kategorie, mezi které patří spotřebitelský úvěr na bydlení […]

Celý článek