Koronavirus: Náhrada škody od státu kvůli opatřením krizového zákona

Usnesením vlády č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav na dobu od 14:00 dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů a v návaznosti na toto usnesení rozhodla o přijetí řady krizových opatření ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů („krizový zákon“ nebo „KZ“). Mezi krizová opatření patří zejména zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti přesahující ve stejný čas 30 osob nebo zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách[1] a prodej ubytovacích služeb[2] vždy se stanovenými výjimkami.

Možnost náhrady škody dle krizového zákona

V případě, že v důsledku nařízených krizových opatření vznikne fyzické nebo právnické osobě škoda (např. v důsledku omezení provozu nebo zrušení kulturní či jiné akce), existuje povinnost státu tuto škodu kompenzovat, a to prostřednictvím speciálního postupu, který pro tyto případy stanoví přímo krizový zákon.

Krizový zákon je speciální normou obsahující zvláštní skutkovou podstatu odpovědnosti státu za škodu, která se řídí právě tímto zákonem, nikoliv zákonem č. 82/1998 Sb. či obecným předpisem. Zakládá přitom odpovědnost bez zřetele na zavinění (tzv. objektivní odpovědnost) a na rozdíl od uvedeného zákona nevyžaduje, aby škoda byla vyvolána nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem.

Tato zvláštní odpovědnost je založena na současném splnění všech třech předpokladů, jimiž jsou:

  1. provedení krizového opatření,
  2. vznik škody a
  3. příčinná souvislost mezi krizovým opatřením a vznikem škody.

Jinými slovy, škoda musí být způsobena provedením krizového opatření a bez něho by nedošlo k jejímu vzniku.

Jak nárok uplatnit ?

Nárok na náhradu škody není možné bezprostředně uplatnit v soudním řízení a před podáním žaloby je nezbytné jej uplatnit formou žádosti v písemné formě u příslušného orgánu krizového řízení, a to ve lhůtě 6 měsíců od doby, kdy se o škodě osoba dozví (tj. lhůta subjektivní), nejdéle však do 5 let od vzniku škody (tj. lhůta objektivní), jinak právo zaniká.

Počátek běhu šestiměsíční lhůty k uplatnění nároku na náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními u příslušného orgánu krizového řízení se odvíjí od okamžiku, kdy se poškozený dozvěděl o tom, že mu vznikla majetková újma určitého druhu a rozsahu, kterou je možné objektivně vyjádřit v penězích a důvodně uplatnit u soudu. Možnost uplatnit právo v subjektivní lhůtě je omezena objektivní pětiletou lhůtou. Nárok je tedy nezbytně uplatnit co nejdříve, a to do 6 měsíců od doby, kdy o ní osoba nabyla vědomost. V případě opožděně uplatněného nároku nárok zaniká (jedná se o tzv. prekluzi, ke které orgán veřejné moci přihlíží z moci úřední), a žadatel jej nemůže úspěšně uplatnit.

Nárok se uplatňuje u orgánu krizového řízení, který nařídil krizové opatření, v jehož důsledku vznikla škoda nebo újma. Tímto orgánem může být vláda ČR, ministerstva a ostatní správní úřady, Česká národní banka, orgány krajů, obcí a určené orgány s územní působností v závislosti na tom, kdo krizové opatření nařídil.

V rámci písemné žádosti je nutné specifikovat zejména důvod vzniku škody, jeho výši a důkazní prostředky, které vznik, příčinnou souvislost a jeho vznik prokazují. Jelikož žadatele tíží břemeno tvrzení a důkazní, navržené důkazní prostředky mají zásadní význam při uplatňování toho nároku (např. evidence storna ubytování, vstupenek, účetní doklady, znalecký posudek dokládající výši škody). Současně musí žadatel uvést skutečnosti (a tomu odpovídající důkazní prostředky), že nárok je uplatněn v šestiměsíční lhůtě (od okamžiku, kdy se o jejím vzniku dozvěděl) v rámci pětileté objektivní lhůty.

Výsledek řízení

Žádosti může orgán vyhovět úplně nebo částečně, může ji také úplně zamítnout a odškodnění nepřiznat. Stát se může odpovědnosti zprostit pouze v případě, pokud prokáže, že si poškozený škodu způsobil sám. V případě negativního výsledku je možné svůj nárok uplatnit včasnou žalobou prostřednictvím občanského soudního řízení.

Praktická poznámka:

Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout právní služby – poradenství a zastoupení – při uplatňování nároků na náhradu škody podle krizového zákona.


[1] S výjimkou těchto prodejen: potravin, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v lékárnách a výdejnách zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin, časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodeje přes internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.

[2] S výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních s výjimkou lázeňských zařízení, v nichž je péče plně nebo částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, a ve školských ubytovacích zařízeních.