Náš tým

Členové advokátní kanceláře jsou vedle každodenní právní praxe publikačně činí, píší odborné knihy, učebnice a články nejen do odborných časopisů. Advokáti se rovněž věnují právní vědě v teoretické rovině formou aktivních účastí na konferencích a přednášením na vysokých školách. Právní služby v zahraničí poskytujeme ve spolupráci se spřízněnou místní advokátní kanceláří. Partner naší advokátní kanceláře, JUDr. Tomáš Mach, je advokátem v České republice, na Slovensku a v Německu.

Náš tým se skládá z:


JUDr. Tomáš Mach, LL.M., Ph.D., advokát/partner

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Ph.D.)
University of Cambridge, Faculty of Law (LL.M.)
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta (JUDr.)
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta (Mgr.)
University of Cambridge, Faculty of Law (Diploma in English and EU Law)
Universität Regensburg (Sokrates/Erasmus)
Institut průmyslově právní výchovy Úřadu průmyslového vlastnictví ČR

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 13282 (advokát)
Slovenská advokátska komora, reg. č. 7581 (advokát)
Rechtsanwaltskammer Köln, reg. č. 61058 (advokát)
EUIPO, reg. č. 75461 (zástupce pro evropské známky a vzory)
Ministerstvo spravedlnosti ČR (zapsaný mediátor)
Ministerstvo spravedlnosti ČR (znalec v oboru Právní vztahy k cizině)

Tomáš se ve svém volném čase věnuje jako odborný asistent výuce mezinárodního práva na veřejné vysoké škole a pravidelně publikuje v odborných časopisech a vystupuje na odborných konferencích. V průběhu svých studií strávil několik let v zahraničí, hovoří tedy plynule anglicky, německy a portugalsky.

Tomáš je veden jako rozhodce na Seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.


Mgr. Eliška Fischerová, Ph.D., advokátka

Vzdělání:
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická (Ph.D.)
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 19358 (advokátka)

Eliška se ve své profesní praxi zaměřuje zejména na občanské a správní právo. Již v průběhu svého magisterského studia absolvovala stáže na vybraných soudech a rovněž získávala praktické zkušenosti v advokacii. Ve vědecké činnosti pokračovala následně i během Ph.D. studia a stále aktivně vystupuje na odborných konferencích. Svůj volný čas nejraději tráví cestováním a fotografováním.


JUDr. Hana Kozáková, advokátka

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (JUDr.)
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 17648 (advokátka)


Hanka se specializuje na zdravotnické právo. Mimo tuto specializaci má zkušenosti v širokém spektru právních služeb v oblastech občanského, pracovního a obchodního práva. V rámci naší kanceláře má rovněž na starost portfolio správy pohledávek, a to především z oblasti nájemních vztahů a zdravotnictví. Ve volném čase se věnuje orientálnímu tanci.


Ido Mashinsky, LL.B., advokát

Vzdělání:
University of London (LL.B.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 90363 (advokát)
Izraelská advokátní komora, reg. č. 75727 (advokát)

Ido se specializuje na korporátní právo v mezinárodním kontextu, obchodní právo, právní rámce hi-tech start-upů, M&A, mezinárodní daňové plánování a právo regulace finančních trhů. Ido, vzděláním z Anglie a České republiky, původem z Izraele, hovoří plynně hebrejsky, anglicky a česky.


Mgr. Monika Štýsová, advokátka

Vzdělání:
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 10795 (advokátka)

Monika se specializuje na akvizice, nemovitosti a správu pohledávek. Před nástupem k nám pracovala jako vedoucí týmu advokátů v mezinárodní advokátní kanceláři Rödl & Partner, advokáti, v.o.s. zaměřené zejména na německou klientelu, které poskytovala právní služby ve všech oblastech práva. Posléze přešla do společnosti BENU Česká republika a.s., kde vykonávala funkci prokuristy a vedoucího akvizičního týmu. Zastupovala společnost při koupi nových lékáren, vyjednávání s developery, obchodními centry a majiteli nemovitostí. Hovoří plynule německy.


Mgr. Miroslava Vránová, advokátka

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 20506 (advokát)

Mirka se v naší advokátní kanceláři věnuje všem oborům práva, s profilací zejména v oblasti veřejných zakázek, obchodního práva, softwarového/IT práva a práva občanského. Při svém působení využívá kromě teoretických znalostí z oboru také praktické zkušeností z advokacie, které získala již v průběhu svého magisterského studia na právnické fakultě. Svůj volný čas tráví nejraději v přírodě, ať již turistikou, či během, věnuje se také šermu.


Mgr. Dominik Horák, advokátní koncipient

Vzdělání:
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (Mgr.)
Paris Lodron Universität Salzburg (Erasmus)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 46383 (advokátní koncipient)

Dominik se v naší advokátní kanceláři věnuje všem oborům práva, s tím, že se zaměřuje zejména na litigace, a to především v oblasti soukromoprávních závazkových vztahů. Za své oblíbené právní odvětví označuje Dominik právo ústavní, které bylo předmětem jeho diplomové práce. Ve volném čase se věnuje volejbalu, běhání a fotbalu. V kanceláři nejraději spolupracuje s vedoucím oddělení vymáhání pohledávek.


Mgr. Jindřich Kamler, advokátní koncipient

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 46856 (advokátní koncipient)

Jindra se v rámci své praxe v naší advokátní kanceláři zaměřuje zejména na právo občanské, obchodní a mezinárodní soukromé. Ve svém volném čase se rád věnuje sportu, který nejraději provozuje v přírodě, což se odrazilo i při jeho studiu, kdy se v rámci své diplomové práce věnoval právním aspektům provozování volnočasových aktivit v přírodě.


Mgr. Nela Mašková, advokátní koncipientka

Vzdělání:
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 45808 (advokátní koncipient)

Nela se v naší advokátní kanceláři zaměřuje zejména na právo občanské, autorské a trestní. Kromě uvedeného se Nela zabývá právy zvířat a jejich ochranou, především z důvodu dřívější spolupráce s Magistrátem hlavního města Prahy, a obecně správním a přestupkovým právem, kterému se taktéž věnovala v rámci své diplomové práce. Hovoří plynule anglicky a německy. Svůj volný čas tráví zejména četbou či thajským boxem. 


Mgr. Rostislav Pecháček, advokátní koncipient

Vzdělání:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 36032 (advokátní koncipient)

Rosťa se v rámci své praxe v naší kanceláři zaměřuje zejména na smluvní agendu v soukromém právu a na agendu spornou. Po několika letech vedení státem zřizované organizace má zásadní odborné i praktické znalosti i v oblasti veřejných zakázek, správního práva a práva finančního. Věnuje se také právu obchodnímu. Je vášnivým střelcem.


Mgr. Lukáš Vlk, advokátní koncipient

Vzdělání:
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta (Mgr.)

Profesní kvalifikace:
Česká advokátní komora, reg. č. 46353 (advokátní koncipient)

Lukáš se v rámci své právní praxe v naší advokátní kanceláři zaměřuje zejména na právo občanské, jak hmotné tak procesní, na právo stavební, a právo správní, včetně finančního. Právu občanskému, a to konkrétně na problematice věcných práv a spotřebitelského práva se věnoval již v rámci studia na právnické fakultě, kdy obhájil diplomovou práci s věcněprávní tématikou. Ve volném čase se věnuje fotbalu, plavání a cyklistice.


Klára Pancířová, asistentka

Vždy dobře naladěná a přátelská Klára zajišťuje komunikaci s našimi klienty, úřady, soudy a dalšími subjekty. Její hlavní pracovní agendou, při níž plně využívá své dříve nabyté pracovní zkušenosti a dovednosti z oblasti soukromého sektoru, je vedení administrativy celé kanceláře. Ve svém volném čase ráda chodí do přírody a jezdí na kole.


Bernie, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek