MACH LEGAL
Mach Legal malé logo
MACH LEGAL, ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ s.r.o.
kontakty
+420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 – Smíchov

 • NÁHRADA ZA PŘIČLENĚNÍ POZEMKU K HONITBĚ
  Většina z nás má ve svém širším rodinném kruhu a mezi blízkými osobami někoho, kdo má ve svém vlastnictví pozemek typu pole, louky nebo části lesa. Nicméně málokdo tyto pozemky v rámci svého vlastnického práva osobně využívá. Povětšinou jsou tyto pozemky předmětem pachtu se zemědělcem nebo zemědělským družstvem, kteří na […]
 • PŘENECHÁVÁNÍ BYTU TŘETÍM OSOBÁM KE KRÁTKODOBÉMU UBYTOVÁNÍ JAKO PORUŠENÍ POVINNOSTÍ NÁJEMCE?
  V příspěvku se věnujeme problematice přenechávání bytu či domu pronajatého ve smyslu § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) třetím osobám ke krátkodobému ubytování například prostřednictvím platforem typu Airbnb, a to v návaznosti na rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 9. 2023, č.j. 26 Cdo […]
 • Rušení zaměstnavatele, či jeho části – výpovědní důvod dle ust. § 52 písm. a) zákoníku práce
  Příspěvek je zaměřen na dva výpovědní důvody obsažené v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“), jež se týkají tzv. organizačních změn v rámci zaměstnavatele. Konkrétně pak bude pojednáno o vztahu výpovědního důvodu v ust. § 52 písm. a) zákoníku práce (dále jen „první skutková podstata“) a výpovědního […]
 • Leasing: Práva leasingového nájemce v souvislosti s poškozením nebo zničením pronajatého vozidla
  Tento článek si klade za cíl shrnout nejvýznamnější judikaturní závěry v oblasti leasingových vztahů se zaměřením na práva leasingového nájemce ve vztahu k pronajatému vozidlu v případech, kdy dojde k poškození nebo zničení tohoto vozidla. Patrně každý si je vědom rozdílu mezi finančním leasingem a operativním leasingem, kdy operativní leasing se od finančního […]
 • Daně: daňové novinky roku 2023
  Od 1. 1. 2023 nabývá účinnosti daňový balíček, týkající se zejména DPH, daň z příjmu, spotřební daně a další související zákony. Tento článek si dovoluje stručně shrnout ty nejpodstatnější změny. Daň z přidané hodnoty Nejvýznamnější změnou v oblasti DPH je zejména navýšení limitu pro zákonnou registraci plátců k této dani. Dosavadní limit ve […]

>> všechny články