Změny v evidenci skutečných majitelů k 1. 6. 2021

Dne 1. 6. 2021 nabývá účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“). Uvedený zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie[1] a upravuje  vedení evidence skutečných majitelů a některá práva a povinnosti vznikající v souvislosti se zjišťováním skutečného majitele a zápisem údajů o něm do evidence skutečných majitelů. ZESM přináší řadu změn, a to zejména v pojetí skutečného majitele a přístupu k údajům o skutečných majitelích, zavádí řízení o nesrovnalostech a sankce za nesplnění evidenční povinnosti.

Vymezení skutečného majitele

Skutečný majitel se i nadále určuje ve vztahu k určité právnické osobě nebo k právnímu uspořádání, přičemž tímto pojmem se rozumí svěřenský fond nebo zahraniční svěřenský fond. Skutečný majitel je nově definován prostřednictvím dvou pojmů, a to koncový příjemce a osoba s koncovým vlivem.

Koncovým příjemcem se rozumí osoba, která může mít přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání podstatnou část z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby nebo tvořeného při správě nebo zániku právního uspořádání (dále jen „prospěch“), a tento prospěch dále nepředává.

ZESM dále podrobněji specifikuje, kdo je koncovým příjemcem. Koncovým příjemcem právnické osoby je každá osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává. U obchodní korporace je koncovým příjemcem každá osoba, která má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává.

Osobou s koncovým vlivem je osoba, která může bez pokynů jiného přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo na správu právního uspořádání. V obchodní korporaci se osobou s koncovým vlivem rozumí každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací.

Pro případy, kdy se nepodaří zjistit skutečného majitele korporace, ZESM stanoví pravidla pro určení tzv. náhradního skutečného majitele. ZESM pro fundace, ústav, obecně prospěšné společnosti nebo svěřenské fondy vymezuje, kdo je jejich skutečným majitelem bez ohledu na materiální posouzení.

Přístup k údajům v evidenci skutečných majitelů

Nově bude umožněn komukoli částečný přístup k údajům o skutečném majiteli, a to zdarma na internetu. Veřejnosti budou dostupné údaje o jménu, státu bydliště, roku a měsíci narození, státním občanství skutečného majitele a dále o skutečnostech, které zakládají postavení skutečného majitele. Ministerstvo spravedlnosti umožní komukoli na svých internetových stránkách získat potvrzení o tom, že v evidenci skutečných majitelů není o skutečném majiteli právnické osoby nebo právního uspořádání veden žádný údaj.

Přístup ke všem údajům o skutečném majiteli zůstane vyhrazen orgánům veřejné moci a dále zákonem stanoveným subjektům.

Automatický průpis

Novinkou je rovněž institut tzv. automatického průpisu, který představuje mechanismus přebírání některých údajů z veřejných rejstříků a evidence svěřenských fondů do evidence skutečných majitelů nezávislý na aktivitě evidující osoby. Automatický průpis se uplatní u vybraných právnických osob a právních uspořádání, u nichž lze identifikovat tzv. formální skutečné majitele dle § 6 ZESM, a dále u některých dalších osob podle § 38 ZESM, pokud evidující osoba nezajistila zápis jiných údajů prostřednictvím soudu či notáře.

Řízení o nesrovnalostech

ZESM umožňuje ze strany soudu řešit případné nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů prostřednictvím řízení o nesrovnalostech (§ 42 a nás. ZESM). Nerovností se rozumí stav, kdy platné údaje nebo údaje, které byly z evidence skutečných majitelů vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, neodpovídají nebo neodpovídaly skutečnému stavu, nebo stav, kdy v evidenci skutečných majitelů nejsou zapsány žádné údaje.

S ohledem na potřebu detekovat případné nesrovnalosti se nově zavádí oznamovací povinnost orgánů veřejné moci a dále povinných osob podle z. č. 253/2008 Sb. Soud, který je příslušný k zápisu skutečného majitele, zahájí řízení o nesrovnalosti, a to právě na základě oznámení nesrovnalosti nebo i z vlastního podnětu. Řízení bude však zpravidla zahájeno poté, co soud evidující osobu vyzve usnesením k odstranění nesrovnalosti nebo k jejímu vyvrácení a určí jí přitom k tomu přiměřenou lhůtu.

Soud spolu s vydáním usnesení o zahájení řízení o nesrovnalosti zapíše do evidence skutečných majitelů poznámku o nesrovnalosti. Výsledek řízení o nesrovnalosti bude zpravidla podkladem pro správní orgán příslušný k projednání přestupků podle ZESM.

Další následky nesrovnalostí

ZESM stanoví negativní soukromoprávní následky nesrovnalostí. Jedná se například o nevymahatelnost práv a povinností z právního jednání zastírajícího osobu skutečného majitele, které vznikly v době, kdy není skutečný majitel zapsán v evidenci skutečných majitelů.

Nebude-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu jemu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.

Obchodní korporace nesmí vyplatit podíl na prospěchu také právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jež nemá v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Negativní následky se promítají i v rovině výkonu hlasových práv. Pokud skutečný majitel obchodní korporace není zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník on, ani právnická osoba nebo ten, kdo jedná na účet právního uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem.

Přestupky 

Nově ZESM zavádí sankční mechanismy pro případy nesplnění evidenční povinnosti. Evidující osobě může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč, pokud nezajistí ani v přiměřené lhůtě stanovené soudem zápis žádného údaje do evidence skutečných majitelů nebo nezajistí zápis nových údajů, vymazal-li soud nesprávné údaje bez náhrady. Pokuta v uvedené výši může být uložena i samotnému skutečnému majiteli, pokud neposkytne potřebnou součinnost evidující osobě a toto porušení potvrdí soud.

S ohledem na shora uvedené doporučujeme prověřit vlastnickou a řídící strukturu  a ověřit, zda již došlo k zápisu vašeho skutečného majitele a zda stávající skuteční majitelé odpovídají novému vymezení podle ZESM.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA