Nová pravidla nejen pro e-shopy: změny v oblasti ochrany spotřebitele

Parlament v nedávné době schválil změny zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které se prostřednictvím nových povinností dotknou všech provozovatelů e-shopů; současně jsou upraveny i další pravidla v návaznosti na směrnice Evropské unie, které Česká republika byla povinna implementovat již v průběhu tohoto roku. V brzké době se očekává podpis novely zákona prezidentem republiky Milošem Zemanem.

Nové povinnosti provozovatelů e-shopů

Ověřování recenzí

Dle navrhovaného nového znění § 5 odst. 4, odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele, bude prodávající povinen v případě, že uveřejní recenze jiných spotřebitelů (tzv. spotřebitelské recenze – např. u obchodníka Alza.cz, MALL.cz aj.), poskytnout spotřebitelům (zákazníkům e-shopu) informaci, jakým způsobem zajistil, aby recenze byla poskytnuta subjektem, který si předmětný výrobek nebo službu skutečně použil nebo zakoupil.

Je obecným tajemstvím, že spousta kladných recenzí na webu obchodníků bývá psaná na objednávku daného obchodníka (například i jeho zaměstnanci jako součást pracovní náplně) a recenze tak může být nepravdivá či klamavá, nebo může být pravdivá, ale může vycházet z dojmů osoby, která daný výrobek nebo službu u obchodníka nikdy nezakoupila. Nově zaváděné pravidlo tak má zajistit, že spotřebitel bude jednoznačně informován, jakým způsobem byla věrohodnost recenze ověřena.

Informační povinnost u online tržiště

Dosud dle ust. § 11a zákona o ochraně spotřebitele platilo, že při prodeji výrobků nebo poskytování služeb přes e-shop byl prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání výrobků nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány. Nově zůstává tato povinnost zachována, avšak prodávající je povinen ji splnit nejpozději na začátku objednávky.

Zákon současně v nově navrhovaném ust. § 11b zákona o ochraně spotřebitele rozšiřuje informační povinnost provozovatele e-shopu ohledně informací, které je provozovatel povinen před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku prostřednictvím e-shopu, spotřebiteli poskytnout (například o tom, zda je třetí strana nabízející výrobek nebo službu prodávajícím nebo nikoliv). Tato informace je důležitá pro účely posouzení ochrany spotřebitele v konkrétním případě – v případě, že by prodávajícím byla jiná fyzická nepodnikající osoba, pak se na spotřebitele zvýšená ochrana nevztahuje.

Nová pravidla pro informování o slevách výrobků

Novela zákona o ochraně spotřebitele se dále zabývá oblastí klamání spotřebitelů při informování o cenách výrobků. Informace o slevě z ceny výrobku musí nově obsahovat informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy (případně od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů), nebo v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

Upozorňujeme, že výše uvedené pravidlo platí pro všechny prodávající ve vztahu ke spotřebitelům, tedy i pro provozovatele e-shopů.

Nová práva spotřebitele v případě nekalé obchodní praktiky

Zákon o ochraně spotřebitele definuje nekalou obchodní praktiku jako takovou praktiku, která je v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušuje nebo je způsobilá podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému je určena, nebo který je jejímu působení vystaven, ve vztahu k výrobku nebo službě. Je-li obchodní praktika zaměřena na určitou skupinu spotřebitelů, posuzuje se podle průměrného člena této skupiny. Nekalou obchodní praktikou se rozumí zejména klamavé konání (např. obchodní praktika obsahující nepravdivou informaci nebo obchodní praktika obsahující pravdivou informaci, avšak uvádí nebo je schopna uvést spotřebitele v omyl ohledně hlavních znaků výrobku, ceny výrobku, práv spotřebitele, aj.). či klamavé opomenutí (např. pokud obchodní praktika opomene uvést podstatné informace, které v dané souvislosti spotřebitel potřebuje pro rozhodnutí ohledně koupě , či takové informace poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem) nebo agresivní obchodní praktika (taková praktika, pokud ve svých věcných souvislostech a s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem výrazně zhoršuje nebo může výrazně zhoršit svobodu volby nebo chování spotřebitele ve vztahu k výrobku nebo službě, a to obtěžováním, donucováním včetně použití fyzické síly nebo nepatřičným ovlivňováním, čímž způsobí nebo může způsobit, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil).

Nově se za nekalou obchodní praktiku má považovat i jakékoliv uvádění zboží na trh v jednom členském státě jako zboží kvalitativně totožného se zbožím uváděným na trh v jiných členských státech, ačkoliv takové zboží má podstatně odlišné složení nebo znaky, které nejsou odůvodněny oprávněnými a objektivními faktory (to vše za předpokladu, že obchodní praktika ve věcných souvislostech, s přihlédnutím ke všem jejím rysům a okolnostem, vede nebo může vést k tomu, že spotřebitel učiní rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil). Toto nové ujednání si klade za cíl omezit dvojí kvalitu výrobků.

Nekalé obchodní praktiky se též dopustí provozovatel e-shopu, je-li na předním místě seznamu výsledků vyhledávání dotazu spotřebitele umístěn produkt, který toto přední místo získal za úplatu a spotřebitel o takové placené reklamě či lepším umístění není informován. Je-li spotřebitelům umožněno vyhledávat produkty on-line, musí získat informace o hlavních parametrech řazení výsledků vyhledávání.

Příloha č. 1  a č. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele obsahuje výčet klamavých a agresivních obchodních praktik, které jsou nekalé vždy a za všech okolností, a nemusí se již zkoumat nekalost.

Nekalá obchodní praktika je zakázána. Spotřebitel má v případě nekalé obchodní praktiky právo na ochranu jako v případě ochrany před nekalou soutěží dle občanského zákoníku (aby se rušitel nekalé praktiky zdržel, aby odstranil závadný stav, aby poskytl přiměřené zadostiučinění, aby poskytl náhradu škody nebo aby vydal bezdůvodné obohacení).

Novela zákona o ochraně spotřebitele navíc spotřebiteli, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, přiznává právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího uzavření, nebo požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

Nová ochrana spotřebitele ve spotřebitelských smlouvách a sankce za porušení

Ust. § 1814 občanského zákoníku zakotvuje ujednání, která se zvláště zakazují ve smlouvách se spotřebitelem. Zatímco dosud byla sankcí za užití takového ujednání ve smlouvě zdánlivost (k takovému ujednání se nepřihlíželo, čehož si však spotřebitel nemusel být vědom a ujednání tak mohlo působit zastrašujícím dojmem) a obchodník nebyl za užití takového ujednání nijak sankcionován, nově novela zákona o ochraně spotřebitele zakotvuje užití takového ujednání ve smlouvě jako přestupek, který může být sankcionován pokutou až do 5 000 000,- Kč. Nutno upozornit, že za zakázaná ujednání se považuje například i ujednání, které umožňuje podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit, dále ujednání, která vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy či ujednání, která zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoliv. Důrazně proto podnikatelům doporučujeme provést kontrolu smluv a obchodních podmínek, které užívají ve vztahu se spotřebiteli, a to zejména v případě pokud užívají standardní vzory dostupné na internetu bez jejich revize právníkem.

Nutno upozornit, že sankce lze nově uložit nejen za výše zmíněné zakázané ujednání ve spotřebitelské smlouvě, nýbrž i v dalších případech, například pokud prodávající nesplní svou informační povinnost před uzavřením smlouvy (nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku) podle § 1811 či § 1820 občanského zákoníku (informování o své totožnosti, popisu hlavních vlastností zboží, o ceně zboží a způsobu platby, o nákladech na dodání, aj., širší informační povinnost v případě smluv uzavíraných na dálku), pokud prodávající při smlouvě uzavírané distančním způsobem neposkytne spotřebiteli v textové podobě znění všeobecných obchodních podmínek, či pokud prodávající nepotvrdí spotřebiteli přijetí odstoupení od smlouvy podané prostřednictvím vzorového formuláře.

Práva spotřebitele na slevu v případě prodlení podnikatele s vyřízením reklamace

Je patrně obecně známým pravidlem, že prodávající je povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady a informovat o tom spotřebitele nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (pokud není dohodnuta lhůta delší) s tím, že v případě nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Novela zákona o ochraně spotřebitele nově rozšiřuje práva spotřebitele nad rámec odstoupení od smlouvy i na právo požadovat přiměřenou slevu.

Závěr

Výše uvedená novela zákona o ochraně spotřebitele má se svými novými povinnostmi poměrně široký dopad na prodávající vč. provozovatelů e-shopů, kdy většina prodávajících bude muset nově nastaveným pravidlům uzpůsobit své obchodní podmínky, jakož i obchodní praktiky.  Upozorňujeme, že se změnou zákona o ochraně spotřebitele má být přijata i změna občanského zákoníku v oblasti ochrany spotřebitele, která rozšiřuje informační povinnost podnikatelů ve vztahu ke spotřebitelům či výčet zvláště zakázaných ujednání ve smlouvách uzavíraných se spotřebiteli, jakož i nově redefinuje některé povinnosti. S ohledem na rozšíření sankcí při nerespektování zákonných podmínek doporučujeme prodávajícím ověřit, že jimi užívané smlouvy vč. všeobecných obchodních podmínek, včetně nastavení postupu a praktik při jejich uzavírání, odpovídají nově nastaveným podmínkám.

za MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Miroslava Vránová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA