Změna zákona o evidenci skutečných majitelů – povinnost zápisu pro další subjekty

Je to jen něco málo přes rok, co nabyl účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který promítl do české právní úpravy požadavky zakotvené v tzv. 5. AML směrnici Evropského parlamentu a Rady EU se současným novým vymezením definice skutečného majitele oproti předchozí právní úpravě, kdy zákonodárce přijal novelu tohoto zákona, která významně mění stávající pravidla evidování skutečného majitele. Přijetí novely je důsledkem kritiky přijatého znění zákona o evidenci skutečných majitelů ze strany Evropské komise pro nedostatečnou implementaci 5. AML směrnice, a to zejména ve vztahu k definici skutečného majitele a výčtu subjektů, které nejsou povinny skutečného majitele zapisovat.

Skutečný majitel byl před přijetím novely definován pomocí dvou pojmů, a to konkrétně koncového příjemce a osoby s koncovým vlivem. Nově se za skutečného majitele považuje každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání s tím, že zákon v dalších paragrafech obsahuje upravenou definici osob, které vlastní nebo kontrolují korporaci anebo uplatňují rozhodující vliv s tím, že formulace jsou převážně převzaty ze zákona o evidenci skutečných majitelů před jeho novelizací.

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů dále přinesla značné omezení dosavadních výjimek subjektů, které nebyly povinny skutečného majitele zapisovat (zejména obce, kraje, státní podniky, školy, veřejné výzkumné instituce, politické strany, aj.). V novelizovaném znění zákona se výjimka vztahuje už jen na stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku a dále na právnickou osobu převážně financovanou ČR, krajem nebo obcí (konkrétně se musí jednat o českou právnickou osobu založenou nebo zřízenou za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec). Ze subjektů, které nejsou povinny skutečného majitele zapisovat, tedy vypadla např. SVJ, honební společenstvo, politické strany, církve či odborové organizace, ledaže by splnily podmínku financování či rozhodujícího vlivu státu či územně samosprávného celku dle výše uvedené definice.

S ohledem na výše uvedené je nutno upozornit, že ačkoliv došlo ke změně definic skutečného majitele, lze shledat, že s ohledem na prakticky plné převzetí definice skutečného majitele a toliko její terminologickou změnu, jsou dosavadní zápisy skutečného majitele aktuální a nemusí dojít k jejich změně. Výjimku však představují subjekty, které dosud skutečného majitele nebyly povinny evidovat, avšak v návaznosti na přijatou novelu jim tato povinnost vznikla – jedná se zejména o Společenství vlastníků jednotek, církve, politické strany či odborové organizace. Tyto subjekty jsou povinny zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů nejpozději do 6 měsíců od účinnosti novely, tedy nejpozději do 1. 4. 2023.

Ve většině případů dojde ke správnému zápisu skutečného majitele prostřednictvím automatického průpisu – například právě u společenství vlastníků jednotek – z obchodního rejstříku. V některých případech se však může stát, že skutečným majitelem bude jiná osoba, než osoba ve vrcholném vedení (statutární orgán), v takovém případě bude nutné dát zápis do souladu prostřednictvím „ručního“ zápisu.

S ohledem na výše uvedené doporučujeme v evidenci skutečných majitelů ověřit, zda došlo u subjektů, které mají nově povinnost zápisu skutečného majitele, k automatickému průpisu a zda takto automaticky propsaná osoba je správně určeným skutečným majitelem ve smyslu definic zákona o evidenci skutečných majitelů. Pokud nikoliv, je nutné dát údaje do souladu, a to jak jsme psali výše, nejpozději do 1. 4. 2023.

V případě potřeby se na nás samozřejmě neváhejte obrátit.

za MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Miroslava Vránová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA