Daně: daňové novinky roku 2023

Od 1. 1. 2023 nabývá účinnosti daňový balíček, týkající se zejména DPH, daň z příjmu, spotřební daně a další související zákony. Tento článek si dovoluje stručně shrnout ty nejpodstatnější změny.

Daň z přidané hodnoty

Nejvýznamnější změnou v oblasti DPH je zejména navýšení limitu pro zákonnou registraci plátců k této dani. Dosavadní limit ve výši 1 000 000,- Kč (počítaje z obratu subjektu za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců) byl nahrazen částkou 2 000 000,- Kč. Přechodná ustanovení, jak jsme již dříve referovali, umožnily dosavadním plátcům DPH, jejichž obrat nepřesáhl 2 000 000,- Kč a kteří splnili další stanovené podmínky, zrušit svou registraci k DPH (nejpozději však do 8. 12. 2022). Pozdější zrušení registrace bohužel zákon neumožňuje.

Paušální daň

Taktéž u paušální daně, tedy u daně, které mohou využít osoby samostatně výdělečně činné za účelem zjednodušení svých daňových povinností (ve stručnosti se jedná o měsíčně placenou daň, skládající se z minimální částky odváděné na zdravotní pojištění, zálohy na sociální pojištění a daň z příjmu, současně zbavující podnikatele nutnosti podávat daňové přiznání a přehledy), došlo k významným změnám. Jednak byl zvýšen limit příjmů, při kterých může OSVČ této daně využít (z 1 000 000,- Kč došlo k navýšení na 2 000 000,- Kč), současně byla zavedena pásma, která s ohledem na výši příjmů jednotlivých subjektů rozlišují výši odváděné měsíční částky na paušální daň. Konkrétně osoby s ročním příjmem do 1 000 000,- Kč (1. pásmo paušální daně) musí na paušální dani odvádět minimálně 6 208,- Kč měsíčně. Osoby s ročním příjmem mezi 1 000 000,- Kč a 1 500 000,- Kč (2. pásmo) musí odvádět částku 16 000,- Kč měsíčně a konečně osoby s ročním příjmem od 1 500 000,- Kč do 2 000 000,- Kč (3. pásmo) mají jako minimální povinně odváděnou částku stanoveno celkem 26 000,- Kč měsíčně.

Pro úplnost uvádíme, že pro roztřídění podnikatelů do jednotlivých pásem se v rámci příjmů zohledňuje i jejich zdroj (tedy z jaké činnosti pocházejí), proto i někteří podnikatelé s vyššími příjmy mohou být zatříděni do nižšího pásma.

Windfall tax

Nově byla schválena i daň z neočekávaných zisků, týkající se specifických subjektů – zejména z oblastí energetiky – těžba uhlí, ropy, zemního plynu, výroba elektřiny a plynu, a dále i z bankovního sektoru. Daň činí 60 % a zjednodušeně řečeno se vypočítává z rozdílu mezi aktuálním základem daně a průměrem základů daně za poslední čtyři roky (2018-2021) navýšeným o 20 %. Stát si od zavedení této daně slibuje odčerpání mimořádných zisků, které subjekty získávají zejména v důsledku vysoké ceny energií. Tyto prostředky by následně měly být použity na dotování zastropovaných cen energií pro domácnosti a firmy.

Změny v podávání daňových přiznání

Od roku 2023 byl rovněž zvýšen limit výše příjmů rozhodný pro povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Daňově přiznání nemusí podat zaměstnanci, který mimo příjmů z pracovního poměru mají jiné příjmy do 20.000 Kč, či ostatní osoby s celkovými příjmy nepřesahujícími 50.000 Kč. Upozorňujeme však, že výše uvedená změna nemá vliv na příjmy za rok 2022 a dosavadní hranici – poprvé tak lze výše uvedených limitů využít až při podání daňového přiznání za rok 2023, tedy v roce 2024.

Mimořádné odpisy

Pro majetek zatříděný v první a druhé odpisové skupině pořízený v roce 2022 a 2023 je možné využít mimořádných odpisů, konkrétně majetek zařazený v první skupině lze odepsat bez přerušení za 12 měsíců namísto dosavadních 3 let, u majetku ve druhé skupině dochází ke zkrácení doby odpisu z dosavadních 5 let na 24 měsíců.

V případě podrobnějšího zájmu o problematiku daní se na nás neváhejte obrátit.

za MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Miroslava Vránová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA