Pozor: Změny zákona o daních z příjmů – Daňový balíček 2021 aneb nepříjemná zjištění z Milošem Zemanem (ne)podepsaného zákona

Vážení klienti,

Od 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 609/2020 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, často také nazývaný jako „daňový balíček“

Tento zákon přináší změny hned v několika daňových oblastech. Od hojně diskutovaného zrušení superhrubé mzdy společně se zavedením progresivní sazby daně, stravenkový paušál, paušální daň ale například i změny ve zdanění příjmu z dluhopisů.

Na některé z výše avizovaných změn se nyní podíváme, neboť jsou méně příznivé, než mnozí mohli dle mediálních zkratek doufat:

· Jen zdánlivé snížení daně z příjmů – zrušení superhrubé mzdy – fakticky vyšší daňová zátěž pro bohatší daňové poplatníky

Došlo k zavedení snížené daně z příjmů fyzických osob na 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba daně činí 23% a je určena pro osoby s ročními příjmy nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (tedy něco přes 141 tisíc). Takové osoby jsou pak tedy povinny danit příjmy právě oněmi 23%.

Jedná se o všechny příjmy, nikoliv ze závislé činnosti či OSVČ, a to s výjimkou příjmů, kde je daň odváděna srážkovou daní přímo na zdroji (např. u dluhopisů).

Platí tedy ku příkladu, že zatímco příjem z úroků ze zápůjček či úvěrů fyzické osoby (kde fyzická osoba je věřitelem) nad příjem ve výši cca 1 692 000,- Kč se daní sazbou 23%, případné úroky například výnosů dluhopisů jsou zatím vždy daněny rovnou sazbou 15%. Neveřejné emise dluhopisů se proto posunou do centra zájmů zejména privátních klientů a jimi ovládaných společností. S emisí dluhopisů, ať již veřejnou či neveřejnou, se neváhejte na naši advokátní kancelář obrátit.

Platí zároveň, že klientům, fyzickým osobám, kteří měli příjmy z nájmů dosud 15%, se nyní zvyšuje od shora uvedené hranice příjmu (po zohlednění odpisů) daňová sazba na 23%. V některých případech, i s ohledem na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, se může vyplatit nemovitosti převést do rukou právnických osob. Konkrétní nastavení takové transakce tak, aby bylo výhodné a mělo ekonomické opodstatnění (tedy nebylo daňovým únikem), je vždy nutno dobře promyslet, propočítat a zkonzultovat s advokátem či práva znalým daňovým poradcem. Neváhejte se na nás v tomto smyslu obrátit.

· Změny ve zdanění příjmů z dluhopisů

Domácím investorům se rozšíří osvobození u příjmů ze státních dluhopisů. Od roku 2021 tak domácí investoři nezdaní státní dluhopisy, které již nakoupili, které prodává a nabízí ČR nebo členská země EU či země Evropského hospodářského prostoru. Zároveň se také odsouvá schválené zrušení osvobození úrokových příjmů z dluhopisů u nerezidentů o jeden rok (tj. po 31. prosinci 2021).

Rozdílně se nově daní i příjem z dluhopisů. Daní se skutečný příjem, tj. rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a pořizovací hodnotou namísto dosavadního rozdílu mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem. Tyto příjmy z dluhopisu budou i fyzické osoby zdaňovat v přiznání, a to v rámci dílčího základu daně – příjmy z kapitálového majetku. U zahraničních investorů bude při splnění dalších podmínek splacení dluhopisu podléhat zajištění daně ve výši jednoho procenta ze jmenovité hodnoty.

Zvláštní sazba daně činící 15% je pak stanovena u některých příjmů, například u příjmů z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace, z výnosu dluhopisu podle zákona upravujícího dluhopisy s výjimkou výnosu určeného rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho emisním kurzem, z výnosu ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele a úrokového příjmu z vkladního listu vydaného jako cenný papír a cenného papíru mu na roveň postaveného, z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti, z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu, z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka, než je člen obchodní korporace. Kompletní výčet lze nalézt v § 36 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

· Paušální daň

Daňovým balíčkem se nově zavádí i tzv. „paušální daň“. Díky ní budou moci osoby samostatně výdělečně činné uhradit daň z příjmů a zdravotní a sociální pojištění jednou paušální platbou bez povinnosti podávat daňové přiznání a přehledy OSVČ. Paušální daň pro rok 2021 činí 5 469 korun českých. Volba hradit paušální daň však není určena pro všechny OSVČ. Přihlásit se k ní mohou OSVČ, které splňují následující podmínky:

  • za předchozí rok, tedy rok 2020, neměly příjmy přes 1 milion korun (s výjimkou příjmů, které jsou osvobozeny od daně, které nejsou předmětem daně či příjmy, které se daní srážkovou daní)
  • nejsou zaměstnány v roce 2021 (s výjimkou činností, které jsou daněny srážkovou daní)
  • nejsou plátcem DPH
  • jsou OSVČ dle zákona o důchodovém pojištění a o zdravotním pojištění
  • nejsou komplementářem v komanditní společnosti či společníkem v.o.s.,
  • nejsou dlužníkem v insolvenčním řízení

OSVČ, který zahajuje činnost v průběhu roku 2021, podává oznámení o vstupu do paušálního režimu současně s oznámením o zahájení samostatné výdělečné činnosti /registrací na finančním úřadu. Přihlášku k paušálnímu režimu bylo možno podat do 11. ledna 2021. Z režimu lze dobrovolně vystoupit v průběhu roku až do 1. 1. 2022.

Daňový balíček k roku 2021 přináší podstatně dost změn, jejichž dopady pocítí téměř každý daňový poplatník v ČR.

Váš tým MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.