Skuteční majitelé a svěřenecké fondy od 1.1.2018

Všem právnickým osobám zapsaným ve veřejném rejstříku a svěřenským fondům vzniká od 1.1.2018 nová povinnost zapsat a evidovat v neveřejné části příslušného registru svého skutečného majitele či skutečné majitele, je-li těchto osob více.

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je
a) u obchodní korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,
b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Údaje o skutečném majiteli musí existující

  • právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku oznámit do 31. prosince 2018
  • právnické osoby zapsané v jiném veřejném rejstříku oznámit do 31. prosince 2020 a
  • svěřenské fondy do 30. června 2018.

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku (obchodní korporace) jsou povinny uhradit za zápis údajů o skutečném majiteli poplatek ve výši 1.000,- KčZápisy uskutečněné do 31.12.2018, tj. v prvním roce od zavedení nové povinnosti, a zápisy skutečností prokazující skutečného majitele jsou od poplatkové povinnosti plně osvobozeny.  Právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku a svěřenské fondy jsou od poplatkové povinnosti osvobozeny bez dalších omezení. 

Za účelem evidence údajů bude od 1.1.2018 zřízena Ministerstvem spravedlnosti neveřejná Evidence skutečných majitelů. Evidence skutečných majitelů bude vedena v elektronické podobě rejstříkovým soudem. Výpisy údajů o skutečném majiteli mohou obdržet pouze zákonem stanovené osoby (zejména veřejné instituce nebo ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením vybraným trestným činům).

Do evidence skutečných majitelů se o skutečném majiteli zapisuje
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
b) datum narození a rodné číslo, bylo-li mu přiděleno,
c) státní příslušnost a
d) údaj o
1. podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě,
2. podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo
3. jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jinak.

Veškeré novelou zavedené povinnosti jsou ukládány právnické osobě nebo svěřenskému fondu. Skutečnému majiteli v souvislosti s novelou žádné povinnosti nevznikají a odpovědnost za zápis a aktualizaci zapsaných údajů nese pouze právnická osoba či svěřenský fond.

Nesplní-li výše uvedené subjekty povinnost evidence skutečného majitele ve stanovené lhůtě, rejstříkový soud je k tomu vyzve a stanoví dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti. V případě marného uplynutí dodatečné lhůty soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, subjekt zruší a nařídí jeho likvidaci.

Dále připomínáme, že všechny dotčené subjekty mají také povinnost interně vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele. Tyto subjekty mají na žádost vybraných státních orgánů povinnost prokázat skutečného majitele i po 10 let od zániku takového postavení ve společnosti.

Zápis údajů o skutečném majiteli by měli bez zbytečného odkladu učinit zejména ti klienti, kteří se jako dodavatelé účastní veřejných zakázek. Zadavatelé budou nově zjišťovat údaje o skutečném majiteli přímo z Evidence údajů o skutečných majitelích. Pro tyto účely umožní Ministerstvo spravedlnosti zadavateli dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob; pro účely výkonu dozoru dále Ministerstvo spravedlnosti umožní takový přístup také Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Všem klientům, kterých se výše uvedené povinnosti týkají, nabízíme v případě jejich zájmu možnost zajištění zápisu údajů o skutečném majiteli či skutečných majitelích, včetně administrativních úkonů a komunikace s rejstříkovými soudy, v jejich zastoupení. S ohledem na osvobození od poplatků v prvním roce (pro obchodní korporace) a možné sankce v podobě zrušení právnické osoby doporučujeme zápis neodkládat.

V případě zájmu a pro bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailu praha@machlegal.eu.

ZŘÍZENÍ REJSTŘÍKU SVĚŘENSKÝCH FONDŮ OD 1.1.2018

Od 1.1.2018 se rovněž zavádí veřejný Rejstřík svěřenských fondů, což pro klienty, kteří mají zřízen svěřenský fond, znamená povinnost nově tento svěřenský fond evidovat v tomto rejstříku. Do evidence svěřenských fondů se zapisují svěřenské fondy a svěřenské fondy nebo obdobná zařízení, která se řídí právem jiného státu, působící na území České republiky (zahraniční svěřenské fondy).

Do evidence svěřenských fondů se zapíše
a) označení svěřenského fondu,
b) účel svěřenského fondu, popřípadě také předmět činnosti, podnikání nebo vedlejší hospodářské činnosti, je-li vykonávána,
c) den vzniku a zániku svěřenského fondu,
d) identifikační číslo svěřenského fondu, které mu přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo svěřenského fondu poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci,
e) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je svěřenským správcem, byl-li jmenován nebo jinak určen; je-li správcem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,
f) počet svěřenských správců a způsob, jakým jednají,
g) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je zakladatelem; je-li zakladatelem fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,
h) jde-li o svěřenský fond zřízený za soukromým účelem, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je obmyšleným; je-li obmyšleným fyzická osoba, datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno; nebyl-li obmyšlený určen nebo jde-li o svěřenský fond zřízený k veřejně prospěšnému účelu, způsob, jak bude obmyšlený určen,
i) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, další osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu; jde-li o fyzickou osobu, také datum narození a rodné číslo, bylo-li jí přiděleno,
j) údaj o tom, že byl převeden závod nebo jeho část nebo byl dán do zástavy, nájmu nebo propachtován, a popřípadě údaj o zániku závazků z těchto smluv a usnesení soudu o nabytí závodu nebo jeho části děděním,
k) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá svěřenský správce, a
l) den, k němuž byl zápis proveden.

Do evidence svěřenských fondů se průběžně zapíše také
a) den zrušení nebo zániku správy svěřenského fondu, s uvedením právního důvodu,
b) zahájení insolvenčního řízení,
c) omezení práva nakládat s majetkovou podstatou na základě rozhodnutí insolvenčního soudu,
d) prohlášení konkursu,
e) jméno a sídlo insolvenčního správce,
f) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem závodu nebo jeho části nebo exekuční příkaz na prodej závodu nebo jeho části, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu tohoto rozhodnutí nebo rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením, včetně důvodu rozhodnutí, a g) právní důvod výmazu svěřenského fondu.

Údaje o osobách uvedených v písm. g) až i) se neuvádějí v opisu z evidence svěřenských fondů ani se neuveřejňují, ledaže byl ke zpřístupnění dán souhlas. U zahraničních svěřenských fondů se do evidence zapisuje pouze omezený počet údajů. 

Řízení ve věcech zápisu svěřenského fondu do veřejného rejstříku, jeho změny či výmazu je osvobozeno od soudního poplatku.

Existující svěřenské fondy musí být zapsány do Rejstříku svěřenských fondů nejpozději do 1.7.2018. Nebude-li svěřenský fond zapsán ve stanovené lhůtě, rejstříkový soud jej k tomu vyzve a stanoví dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti. V případě marného uplynutí dodatečné lhůty soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, svěřenský fond zruší a nařídí jeho likvidaci.

Všem klientům, kteří mají zřízen svěřenský fond, nabízíme v případě jejich zájmu možnost zajištění jeho zápisu do Rejstříku svěřenských fondů, včetně administrativních úkonů a komunikace s rejstříkovými soudy, v jejich zastoupení. S ohledem na poměrně krátkou půlroční lhůtu na provedení zápisu a možné sankce v podobě zrušení právnické osoby doporučujeme zápis neodkládat.

V případě zájmu a pro bližší informace nás prosím kontaktujte na e-mailu praha@machlegal.eu.