Protikuřácký zákon: velký informativní přehled

Vážení klienti,

v tomto článku naleznete přehled nejdůležitějších změn a novinek v souvislosti s účinností zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, obecně nazývaný jako „protikuřácký zákon“ (dále jen „protikuřácký zákon“), který vstoupil v účinnost dne 31. května 2017. Protikuřácký zákon zavádí spoustu nových regulací a omezení, která dopadají nejen na nejvíce diskutovaná stravovací zařízení, ale také například na ubytovací, zdravotnická, kulturní, sportovní či vzdělávací zařízení. Jste-li provozovatelem některého z těchto typů zařízení, či kuřákem, doporučujeme věnovat pozornost následujícím řádkům, v nichž pro Vás shrneme vše, co by Vám v souvislosti s protikuřáckým zákonem nemělo uniknout. Zákazy stanovené tímto zákonem jsou pro všechny adresáty zákona závazné již od okamžiku jeho účinnosti, avšak prodejci a provozovatelé jsou povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem až do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti protikuřáckého zákona.

Stravovací zařízení

(prostor potravinářského podniku, v němž je provozována stravovací služba zahrnující podávání pokrmů určených k přímé spotřebě v této provozovně)

 • zákaz kouření ve vnitřních prostorech[1] provozovny stravovacích služeb (s výjimkou vodních dýmek)
 • pokud provozovatel provozovny stravovacích služeb zjistí porušení zákazu kouření, je povinen osobu, která zákaz nedodržuje vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila
 • povinnost označit prostory u vstupu grafickou značkou „Kouření zakázáno“
 • zákaz prodeje nebo podávání tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a kuřáckých pomůcek[2] osobám mladším 18 let
 • povinnost při prodeji umístit odděleně a vyčlenit tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a kuřácké pomůcky od ostatního nabízeného sortimentu
 • prodejce alkoholických nápojů je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží (tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a kuřáckých pomůcek) osobám mladším 18 let (text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm)
 • osoba podávající nebo prodávající tabákové výrobky atd. musí být starší 18 let (vyjma praxe v rámci přípravy na budoucí povolání)
 • zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobám
  • o nichž lze důvodně předpokládat, že po požití alkoholického nápoje bude vykonávat činnost, při by níž vzhledem k předchozímu požití alkoholu mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek (např. řidiči, osoby vykonávající některá povolání – např. učitelé, policisté, hasiči, záchranáři, lékaři, řidiči veřejné hromadné dopravy – v pracovní době)
  • zjevně ovlivněných alkoholem nebo jinou návykovou látkou
  • mladším 18 let
 • prodejce alkoholických nápojů je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm)
 • osoba podávající nebo prodávající alkohol musí být starší 18 let (vyjma praxe v rámci přípravy na budoucí povolání)
 • zjistí-li prodejce, který prodává alkoholické nápoje v prodejně či provozovně stravovacích služeb, že se v tomto prostoru zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru
Správní delikt (právnická osoba/FO podnikatel)Sankce
nevyzvání osoby, nedodržující zákaz kouření, k ukončení tohoto jednání či opuštění prostorupokuta do částky 50.000,- Kč
nesplnění označovací povinnosti (grafická značka „Zákaz kouření“)pokuta do částky 10.000,- Kč
prodej tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření, el. cigarety a prodej/podání alkoholického nápoje na akci určené převážně pro osoby mladší 18 letpokuta do částky 50.000,- Kč
prodej/podání tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření a el. cigarety osobě mladší 18 letpokuta do částky 1,000.000,- Kč
prodej kuřácké pomůcky osobě mladší 18 letpokuta do částky 50.000,- Kč
prodej tabákových výrobků, bylinných výrobků urč. ke kouření, el. cigaret a kuřáckých pomůcek neodděleně od ostatního sortimentupokuta do částky 10.000,- Kč
nesplnění označovací povinnosti (grafická značka „Zákaz prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let“ – tabákové výrobky atd. – a „Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let“ – alkohol)pokuta do částky 10.000,- Kč
prodej/podání tabákových výrobků atd. a alkoholických nápojů osobou mladší 18 letpokuta do částky 50.000,- Kč
prodej/podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 letpokuta do částky 1,000.000,- Kč, uzavření provozovny
prodej/podání alkoholického nápoje osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že by po jeho požití mohla vykonávat činnost, při níž ohrozí zdraví lidí nebo poškodí majetekpokuta do částky 50.000,- Kč
prodej alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholem/jinou návykovou látkoupokuta do částky 50.000,- Kč
nevyzvání osoby mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, k opuštění místa prodeje alkoholických nápojůpokuta do částky 300.000,- Kč, uzavření provozovny
Přestupek (fyzická osoba) – např. zaměstnanci 
prodej/podání tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření a el. cigarety osobě mladší 18 letpokuta do částky 150.000,- Kč (dvojnásobek jde-li o osobu mladší 15 let)
prodej kuřácké pomůcky osobě mladší 18 letpokuta do částky 25.000,- Kč
prodej/podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 letpokuta do částky 150.000,- Kč (dvojnásobek jde-li o osobu mladší 15 let)
prodej/podání alkoholického nápoje osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že by po jeho požití mohla vykonávat činnost, při níž ohrozí zdraví lidí nebo poškodí majetekpokuta do částky 10.000,- Kč, zákaz činnosti až na 1 rok
prodej alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholem/jinou návykovou látkoupokuta do částky 10.000,- Kč, zákaz činnosti až na 1 rok

Ubytovací zařízení

 • zákaz prodeje nebo podávání tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a kuřáckých pomůcek osobám mladším 18 let
 • povinnost při prodeji umístit odděleně a vyčlenit tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety a kuřácké pomůcky od ostatního nabízeného sortimentu
 • prodejce alkoholických nápojů je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje tohoto zboží (tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a kuřáckých pomůcek) osobám mladším 18 let (text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm)
 • osoba podávající nebo prodávající tabákové výrobky atd. musí být starší 18 let (vyjma praxe v rámci přípravy na budoucí povolání)
 • zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobám:
  • o nichž lze důvodně předpokládat, že po požití alkoholického nápoje bude vykonávat činnost, při by níž vzhledem k předchozímu požití alkoholu mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek (např. řidiči, osoby vykonávající některá povolání – např. učitelé, policisté, hasiči, záchranáři, lékaři, řidiči veřejné hromadné dopravy – v pracovní době)
  • zjevně ovlivněných alkoholem nebo jinou návykovou látkou
  • mladším 18 let
 • prodejce alkoholických nápojů je povinen na místech jejich prodeje umístit pro spotřebitele zjevně viditelný text zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let (text zákazu prodeje musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 2 cm)
 • osoba podávající nebo prodávající alkohol musí být starší 18 let (vyjma praxe v rámci přípravy na budoucí povolání)
 • zjistí-li prodejce, který prodává alkoholické nápoje v ubytovacím zařízení, že se v tomto prostoru zdržuje osoba mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, je povinen tuto osobu vyzvat k opuštění tohoto prostoru
Správní delikt (právnická osoba/FO podnikatel)Sankce
prodej tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření, el. cigarety a prodej/podání alkoholického nápoje na akci určené převážně pro osoby mladší 18 letpokuta do částky 50.000,- Kč
prodej/podání tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření a el. cigarety osobě mladší 18 letpokuta do částky 1,000.000,- Kč
prodej kuřácké pomůcky osobě mladší 18 letpokuta do částky 50.000,- Kč
prodej tabákových výrobků, bylinných výrobků urč. ke kouření, el. cigaret a kuřáckých pomůcek neodděleně od ostatního sortimentupokuta do částky 10.000,- Kč
nesplnění označovací povinnosti (grafická značka „Zákaz prodeje tohoto zboží osobám mladším 18 let“ – tabákové výrobky atd. – a „Zákaz prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let“ – alkohol)pokuta do částky 10.000,- Kč
prodej/podání tabákových výrobků atd. a alkoholických nápojů osobou mladší 18 letpokuta do částky 50.000,- Kč
prodej/podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 letpokuta do částky 1,000.000,- Kč, uzavření provozovny
prodej/podání alkoholického nápoje osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že by po jeho požití mohla vykonávat činnost, při níž ohrozí zdraví lidí nebo poškodí majetekpokuta do částky 50.000,- Kč
prodej alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholem/jinou návykovou látkoupokuta do částky 50.000,- Kč
nevyzvání osoby mladší 18 let, která je zjevně pod vlivem alkoholu, k opuštění místa prodeje alkoholických nápojůpokuta do částky 300.000,- Kč, uzavření provozovny
Přestupek (fyzická osoba) – např. zaměstnanci 
prodej/podání tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření a el. cigarety osobě mladší 18 letpokuta do částky 150.000,- Kč (dvojnásobek jde-li o osobu mladší 15 let)
prodej kuřácké pomůcky osobě mladší 18 letpokuta do částky 25.000,- Kč
prodej/podání alkoholického nápoje osobě mladší 18 letpokuta do částky 150.000,- Kč (dvojnásobek jde-li o osobu mladší 15 let)
prodej/podání alkoholického nápoje osobě, o níž lze důvodně předpokládat, že by po jeho požití mohla vykonávat činnost, při níž ohrozí zdraví lidí nebo poškodí majetekpokuta do částky 10.000,- Kč, zákaz činnosti až na 1 rok
prodej alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholem/jinou návykovou látkoupokuta do částky 10.000,- Kč, zákaz činnosti až na 1 rok

Zdravotnická zařízení

(poskytovatelé zdravotních služeb, osoby zajišťující odběr krve a její analýzu, záchytné stanice)

 • zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret
 • zákaz kouření ve vnitřních prostorech i venkovním areálu zdravotnických zařízení a dále v prostorech souvisejících s jeho provozem (s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí) – zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety
 • pokud poskytovatel zdravotních služeb zjistí porušení zákazu kouření, je povinen osobu, která zákaz nedodržuje vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila
 • povinnost označit prostory u vstupu grafickou značkou „Kouření zakázáno“ a „Používání elektronických cigaret zakázáno“ (el. cigarety – text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm)
 • povinnost označit stavebně oddělené prostory vyhrazené pro kouření grafickou značkou „Kouření povoleno“ a „Zákaz vstupu osobám mladším 18 let“ (text zákazu vstupu těchto osob musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 5 cm)
 • povinnost zajistit, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených pro kouření nezdržovala osoba mladší 18 let
 • povinnost zajistit, aby stavebně oddělený prostor vyhrazený pro kouření byl prostorově uzavřenou částí stavby, vymezenou podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a pevnými stěnami s uzavíratelnými stavebními výplněmi, jako jsou okna a dveře, která neslouží jako průchod do vnitřních prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno, a kterou lze v přítomnosti osob, které kouří, vhodnými a dostatečnými prostředky větrat do prostor mimo stavbu a ve které lze zajistit v přítomnosti těchto osob uzavření stavebních výplní tak, aby nedocházelo k pronikání kouře do vnitřních prostor, kde je kouření tímto zákonem zakázáno
 • povinnost zajistit, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených pro kouření nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouří
 • zákaz prodeje a podávání alkoholických nápojů
 • zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (nejedná-li se o vstup a pobyt spojený s poskytováním zdravotních služeb)
 • pokud poskytovatel zdravotních služeb zjistí porušení zákazu vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, je povinen osobu, která zákaz nedodržuje vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila 
Správní delikt (právnická osoba/FO podnikatel)Sankce
nevyzvání osoby, nedodržující zákaz kouření, k ukončení tohoto jednání či opuštění prostorupokuta do částky 50.000,- Kč
nesplnění označovací povinnosti (grafická značka „Zákaz kouření“, „Používání elektronických cigaret zakázáno“, „Kouření povoleno“ a „Zákaz vstupu osobám mladším 18 let“)pokuta do částky 10.000,- Kč
nedodržení podmínek pro zřízení stavebně odděleného prostoru vyhrazeného pro kouřenípokuta do částky 50.000,- Kč
nedodržení povinnosti zajistit, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených pro kouření nezdržovala osoba mladší 18 letpokuta do částky 50.000,- Kč
nedodržení povinnosti zajistit, aby se ve stavebně oddělených prostorech vyhrazených pro kouření nezdržoval zaměstnanec při výkonu své práce v době, kdy se v něm kouřípokuta do částky 50.000,- Kč,
nevyzvání osoby, která je zjevně pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky k opuštění prostorupokuta do částky 50.000,- Kč
odmítnutí provedení bezodkladného lékařského vyšetření nebo toxikologických testůpokuta do částky 10.000,- Kč
nedodržení zákazu prodeje tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření, kuřácké pomůcky a el. cigaretypokuta do částky 800.000,- Kč, propadnutí věci, zabrání věci
nedodržení zákazu prodeje/podání alkoholického nápojepokuta do částky 800.000,- Kč, propadnutí věci, zabrání věci
Přestupek (fyzická osoba) – např. zaměstnanci 
prodej/podání tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření, el. cigarety a alkoholického nápojepokuta do částky 30.000,- Kč, propadnutí věci (kuřácké pomůcky elektronická cigareta, alkoholické nápoje s výjimkou lihovin)pokuta do částky 100.000,- Kč, propadnutí věci (tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, lihoviny)

Sportovní zařízení

 • zákaz kouření ve vnitřních prostorech všech typů sportovišť a sportovních hal, a dále v prostorech dětských hřišť a sportovišť určených převážně pro osoby mladší 18 let (venkovních i vnitřních) – zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety
 • pokud provozovatel sportoviště či pořadatel akce zjistí porušení zákazu kouření, je povinen osobu, která zákaz nedodržuje vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila
 • povinnost označit prostory u vstupu grafickou značkou „Kouření zakázáno“ a „Používání elektronických cigaret zakázáno“ (el. cigarety – text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm)
 • zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů na veřejnosti přístupné sportovní akci (vyjma alkoholu do 4,3 % obj. ethanolu a vína) a na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let
 • zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky na dětská hřiště, sportoviště určená pro osoby mladší 18 let a do prostor, kde probíhá sportovní akce
 • pokud provozovatel sortovního zařízení zjistí porušení zákazu vstupu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, je povinen osobu, která zákaz nedodržuje vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila
 • prodejci tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek a alkoholických nápojů – viz stravovací zařízení
Správní delikt (právnická osoba/FO podnikatel) – prostory, kde platí zákaz kouření a zákaz prodeje/podávání tabákových výrobků atd. a alkoholických nápojůSankce
nevyzvání osoby, nedodržující zákaz kouření, k ukončení tohoto jednání či opuštění prostorupokuta do částky 50.000,- Kč
nesplnění označovací povinnosti (grafická značka „Zákaz kouření“, „Používání elektronických cigaret zakázáno“)pokuta do částky 10.000,- Kč
nevyzvání osoby, která je zjevně pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky k opuštění prostorupokuta do částky 50.000,- Kč
nedodržení zákazu prodeje tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření, kuřácké pomůcky a el. cigaretypokuta do částky 800.000,- Kč, propadnutí věci, zabrání věci
nedodržení zákazu prodeje/podání alkoholického nápojepokuta do částky 800.000,- Kč, propadnutí věci, zabrání věci
Přestupek (fyzická osoba) – např. zaměstnanci – prostory, kde platí zákaz kouření a zákaz prodeje/podávání tabákových výrobků atd. a alkoholických nápojů 
prodej/podání tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření, el. cigarety a alkoholického nápojepokuta do částky 30.000,- Kč, propadnutí věci (kuřácké pomůcky elektronická cigareta, alkoholické nápoje s výjimkou lihovin)pokuta do částky 100.000,- Kč, propadnutí věci (tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, lihoviny)


Kulturní zařízení

 • zákaz kouření ve vnitřních zábavních prostorech (kino, divadlo, výstavní a koncertní síně, a jiné prostory pro pořádání kulturních akcí) – zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety
 • pokud provozovatel kulturních zařízení zjistí porušení zákazu kouření, je povinen osobu, která zákaz nedodržuje vyzvat, aby v tomto jednání nepokračovala nebo aby prostor opustila
 • povinnost označit prostory u vstupu grafickou značkou „Kouření zakázáno“ a „Používání elektronických cigaret zakázáno“ (el. cigarety – text musí být pořízen v českém jazyce černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně 1 cm)
 • zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů na akci určené převážně pro osoby mladší 18 let
 • prodejci tabákových výrobků, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek a alkoholických nápojů – viz stravovací zařízení 
Správní delikt (právnická osoba/FO podnikatel) – prostory, kde platí zákaz kouření a zákaz prodeje/podávání tabákových výrobků atd. a alkoholických nápojůSankce
nevyzvání osoby, nedodržující zákaz kouření, k ukončení tohoto jednání či opuštění prostorupokuta do částky 50.000,- Kč
nesplnění označovací povinnosti (grafická značka „Zákaz kouření“, „Používání elektronických cigaret zakázáno“)pokuta do částky 10.000,- Kč
nevyzvání osoby, která je zjevně pod vlivem alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky k opuštění prostorupokuta do částky 50.000,- Kč
nedodržení zákazu prodeje tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření, kuřácké pomůcky a el. cigaretypokuta do částky 800.000,- Kč, propadnutí věci, zabrání věci
nedodržení zákazu prodeje/podání alkoholického nápojepokuta do částky 800.000,- Kč, propadnutí věci, zabrání věci
Přestupek (fyzická osoba) – např. zaměstnanci – prostory, kde platí zákaz kouření a zákaz prodeje/podávání tabákových výrobků atd. a alkoholických nápojů 
prodej/podání tabákového výrobku, bylinného výrobku urč. ke kouření, el. cigarety a alkoholického nápojepokuta do částky 30.000,- Kč, propadnutí věci (kuřácké pomůcky elektronická cigareta, alkoholické nápoje s výjimkou lihovin)pokuta do částky 100.000,- Kč, propadnutí věci (tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření, lihoviny)

Pro kuřáky

 • zákaz kouření:
  • ve veřejnosti přístupných vnitřních prostorech,
  • v tranzitních prostorech mezinárodních letišť (vyjma prostor stavebně oddělených a vyhrazených ke kouření),
  • na nástupištích, v přístřešcích a čekárnách veřejné dopravy,
  • v dopravním prostředku veřejné dopravy,
  • ve zdravotnickém zařízení a v prostorách souvisejících s jeho provozem (vyjma prostor stavebně oddělených a vyhrazených ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí)

Další omezení

 • zákaz prodeje tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření a elektronických cigaret prostřednictvím prodejního automatu, nelze-li vyloučit prodej těchto výrobků osobě mladší 18 let (prodejce musí zajistit ověření věku kupujícího)
 • zákaz prodeje alkoholických nápojů prostřednictvím prodejního automatu
 • zákaz prodeje, dovozu a výroby hraček napodobujících tvar a vzhled obalu alkoholických nápojů