Předkupní právo spoluvlastníků od 1.1.2018

Od 1.1.2018 se vrací předkupní právo spoluvlastníků při převodu podílu na věci nemovité. Nová úprava se vztahuje jak na převod úplatný, tak bezúplatný.

V případě, že si spoluvlastníci budou přát, aby se u nich neuplatnilo zákonné předkupní právo k jim spoluvlastněným věcem nemovitým, mohou jeho účinkům zamezit s účinky pro své právní nástupce smluvním ujednáním v písemné podobě, a tak účinky zákonné úpravy vyloučit. Vzdání se předkupního práva je pak nutné zapsat do veřejného seznamu, v němž je věc nemovitá evidována.

Uvedené předkupní právo se však neuplatí, pokud půjde o převod osobě blízké (tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní).