Povinnosti osob, které na území ČR ubytovávají cizince (včetně občanů EU)

Vážení klienti,

zejména pro ty z Vás, kteří pronajímáte prostory či jiným úplatným způsobem poskytujete ubytování pro cizince, jsme vytvořili článek, v němž naleznete užitečné informace o povinnostech, které Vám v důsledku této činnosti vznikají. Cizincem jsou z pohledu dotčených právních předpisů všechny osoby, které nejsou státními občany ČR, výjimku nepředstavují ani občané Evropské unie.

Povinnosti ubytovatele upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR v § 99 až § 102. Úvodem je však třeba říci, které osoby jsou dle zákona o pobytu cizinců na území ČR ubytovateli, a vztahují se na ně zákonné povinnosti. Ubytovatelem se rozumí každý, kdo

 • poskytuje ubytování za úhradu nebo
 • ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.

Za ubytování je pak považován vztah mezi cizincem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.

V souvislosti s ubytováváním cizinců je tedy ubytovatel povinen:

 • neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince,
 • umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, pokud tímto vstupem nebude porušeno právo cizince na soukromí nebo rodinný život,
 • oznámit policii ubytování cizince (do 3 pracovních dnů od jeho ubytování),
 • zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. Srovnání úrovně ubytování se provádí zejména posouzením přiměřenosti počtu ubytovaných osob s přihlédnutím k zajištěným hygienickým podmínkám a k podlahové ploše místnosti pro ubytování, která musí činit nejméně
  • 8 m2, je-li ubytována jedna osoba,
  • 12,6 m2, jsou-li ubytovány dvě osoby; na každou další ubytovanou osobu se k podlahové ploše připočítává 5 m2,
 • cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa a doby ubytování,
 • vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je povinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době.

Domovní knihou je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu (viz http://www.policie.cz/clanek/hlaseni-pobytu-cizincu.aspx) a počátek a konec ubytování. Za domovní knihu se pro účely tohoto zákona považuje též soubor těchto listinných dokumentů (ověřených kopií) podepsaných cizincem – cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechodném pobytu na území, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie. Pro účely kontroly je ubytovatel povinen předložit domovní knihu v listinné podobě. Zápisy do domovní knihy musí být provedeny v aktuálním čase, pravidelně, přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z hlediska časového; to platí obdobně pro uspořádání listinných dokumentů nahrazujících domovní knihu. Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Listinné dokumenty nahrazující domovní knihu je ubytovatel povinen uschovávat po dobu 6 let od ukončení ubytování cizince.

Oznamovací povinnost ubytování cizince lze splnit

 • předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu,
 • předložením stejnopisu listinného dokumentu podepsaného cizincem podle obsahující údaje v rozsahu přihlašovacího tiskopisu,
 • prostřednictvím dálkového přístupu vyplněním elektronického formuláře s využitím internetové aplikace v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu; vyplněný elektronický formulář musí být podepsán způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu ubytovatele nebo osoby oprávněné k podepisování za ubytovatele (povinný postup pro ubytovatele, kteří mají ubytování jako předmět činnosti, a mají zřízen elektronický podpis), nebo
 • prostřednictvím datové schránky v rozsahu údajů vedených v přihlašovacím tiskopisu.

Sankce

Fyzická osoba, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako ubytovatel dopustí přestupku tím, že

 • nesplní některou z povinností ubytovatele,
 • vede nebo uchovává domovní knihu v rozporu se zákonnými požadavky, nebo
 • nesplní povinnost uchovat podepsaný přihlašovací tiskopis po dobu 6 let od ubytování cizince, pokud tento byl vyplněn a podepsán cizincem, avšak bylo oznámeno jiným způsobem (přihlašovací tiskopis tedy nebyl předložen policii

Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč, příkazem na místě lze uložit pokutu do 3.000,- Kč (FO) nebo 5.000 Kč (PO a podnikající FO).