Ostatní právní specializace

Naše advokátní kancelář se dále zabývá následujícími právními obory:

Trestní právo a řízení o přestupcích

Poskytujeme kompletní právní služby v oblasti trestního práva.

  • právní zastoupení ve všech stadiích trestního řízení (přípravné řízení, řízení před soudem, odvolací řízení, vykonávací řízení)
  • příprava a podání trestního oznámení
  • právní zastoupení v přestupkovém řízení

Rodinné právo

Rodinné právo zasahuje do rodinných vztahů tak, jako snad žádné jiné právo. Naše advokátní kancelář si je tohoto faktu plně vědoma a dokáže přistupovat k záležitostem klienta s potřebnou empatií a s ohledem na jeho rodinné vazby. V rámci rodinného práva nabízíme následující služby.

  • právní poradenství a případné vyhotovení smlouvy upravující společné jmění manželů (předmanželské smlouvy, smlouvy o rozdělení či zúžení společného jmění manželů za dobu trvání manželství…)
  • komplexní právní servis týkající se rozvodu manželství (úprava poměrů nezletilých dětí, vypořádání společného jmění manželů…)
  • výživné (vymáhání výživného)

Pracovní právo

Naše advokátní kancelář nabízí svým klientům pravidelně právní služby v oblasti práva pracovního.

  • komplexní právní služby ohledně pracovněprávní agendy (pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, interní pracovněprávní předpisy, konkurenční doložky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci…)
  • zastupování při pracovněprávních sporech mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
  • právní poradenství ohledně odměňování zaměstnanců
  • zastupování při jednání s úřady práce či inspektorátem práce