Občanské právo

Nabízíme svým klientům komplexní právní služby v oblasti občanského práva. Zabýváme se především následující agendou:

Závazkové právo/Smluvní právo

 • sepis a kontrola všech druhů smluv (např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní a pachtovní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, pojistné smlouvy, nepojmenované smlouvy podle konkrétního skutkového stavu), zejména v oblasti práva nemovitostí
 • právní poradenství ohledně uzavírání smluv, revize smluv a analýza jejich výhodnosti pro klienta
 • zastupování smluvních stran při sporech vzešlých z uzavřených smluv
 • administrace předkupního práva k nemovitostem

Dědické právo

 • sepis závěti nebo dědické smlouvy
 • právní poradenství během celého dědického řízení (práva a povinnosti dědiců)
 • právní poradenství v případě předlužené pozůstalosti (přijetí, odmítnutí pozůstalosti)
 • příprava veškeré potřebné dokumentace
 • komunikace s úřady
 • zastupování dědiců v řízení před notářem a dědickým soudem
 • zastupování dědiců v soudních i mimosoudních sporech

Zdravotnické právo

V oblasti zdravotníckého práva se považujeme za specialisty. Dlouhodobě zastupujeme několik středně velkých nemocnic ve sporné agendě v oblasti zdravotního, resp. zdravotnického práva, a to nejen v běžné agendě administrace zdravotnických služeb, práv pacientů a administrace vnitřní agendy zdravotnické dokumentace, GPDR a vzdělávání zdravotníků, ale také v oblasti sporné agendy.

Právo nemovitostí

V oblasti práva nemovitostí se specializujeme zejména na právní servis developerům, tedy tvorbu a administraci tzv. prohlášení vlastníků, převody jednotek, ale i na stavební právo, včetně práva územního plánování a inherence do postupů samosprávy v této oblasti.