Novinky ve stavebním řízení od 1.1.2018

Novela  stavebního  zákona  přináší  zjednodušení  a  zrychlení  povolovacího  řízení.   Zavádí se společné povolení, ve kterém je  spojeno  územní  rozhodnutí  a    stavební  povolení  do  jednoho  společného  povolení,  které  bude  mít  pouze  jeden  výrok,  tzn.  že  stavba  bude  jedním  rozhodnutí  umístěna  a  současně  povolena.  

Rovněž  se  zavádí  možnost  zkráceného  postupu  pořizování  aktualizace  zásad  územního  rozvoje,  tj.  bez  samostatné  etapy společného jednání s ministerstvy a  dotčenými  orgány,  pro  případy,    kdy   nebudou    vyžadovány    územně  rozdílné   varianty    řešení,  u    kterých    musí   rozhodnout    zastupitelstvo    kraje    o   výběru  nejvhodnější varianty.   Stejně  tak  bude  možné  realizovat  zkrácený  postup  pořizování  změny  územního plánu.

U  každé stavby  pro rodinnou  rekreaci,  stavby rodinného domu a bytového domu srovnatelné velikosti s rodinným domem nově postačí pro její realizaci namísto povolení jednodušší ohlášení stavby.

Změny  se  rovněž  dotknou  tzv.  oprávněných  investorů,  tj.  vlastníka,  správce  nebo  provozovatele  veřejné  dopravní  nebo  veřejné  technické  infrastruktury.   Oprávněný  investor  je  oprávněn  požadovat,  aby  byl  o  úkonech  správního  orgánu  při  projednávání  návrhů  zásad  územního  rozvoje, územního  plánu nebo  regulačního plánu vyrozuměn jednotlivě;  za  tím účelem musí  podat  žádost místně  příslušnému krajskému úřadu.

Všem  klientům  nabízíme  v  případě jejich  zájmu  možnost  konzultace  a  zajištění  příslušného  povolení  pro  účely  realizace  stavby.