Evidence skutečných majitelů z pohledu povinných osob dle AML zákona (praní špinavých peněz)

Vážení klienti,

jak jsme Vás již informovali, novela z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“) zavedla s účinností od dne 1.1.2018 Evidenci údajů o skutečných majitelích (dále také jen „Evidence“). V rámci této Evidence jsou evidováni skuteční majitelé (i) právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku a dále (ii) svěřenských fondů.

Cílem uvedené Evidence je zejména napomoci povinným osobám při plnění jejich povinností, které na ně klade z. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

Mezi povinné osoby pro účely AML zákona patří nejenom banky, pojišťovny, investiční společnosti, ale také:

 • osoby oprávněné ke směnárenské činnosti
 • provozovatelé hazardních her,
 • provozovatelé zastaváren,
 • osoby poskytující služby s virtuální měnou,
 • realitní kanceláře,
 • a další AML zákonem vymezené subjekty.

AML zákon stanoví povinným osobám povinnost provádět identifikaci a kontrolu jejich klientů.  V rámci provádění kontroly svého klienta (právnické osoby) musí povinné osoby zjišťovat jeho vlastnickou a řídící strukturu a současně jeho skutečného majitele.

Skutečný majitel bude vždy fyzickou osobou, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

AML zákon pak stanovuje vyvratitelné právní domněnky, na jejichž základě je možné skutečného majitele určit.  U obchodních korporací se má za to, že jejím skutečným majitelem bude taková fyzická osoba, která

 • sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
 • sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě (i),
 • má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Nelze-li skutečného majitele obchodní korporace shora uvedeným způsobem určit, představuje jej fyzická osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.[1]

Všechny svěřenské fondy a právnické osoby mají od 1.1.2018 povinnost nechat zapsat svého skutečného majitele do Evidence skutečných majitelů, do níž si mohou povinné osoby ve smyslu AML zákona zřídit dálkový přístup prostřednictvím aplikace Ministerstva spravedlnosti, a tak zjišťovat skutečného majitele přímo z této Evidence.

AML zákon klade na provozovatele hazardních her, realitní kanceláře, provozovatele zastaváren a další povinné osoby ve smyslu AML zákona, ale i další povinnosti, mezi které patří například

 • odmítnutí uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu, pokud nelze provést identifikaci nebo kontrolu klienta,
 • ohlášení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu, a to zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho zjištění. O podezřelý obchod se bude jednat vždy v případě, pokud klient nebo skutečný majitel bude osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle z. č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Připomeňme, že Finanční analytický útvar (dnes úřad) na základě svých zjištění při kontrolní činnosti v roce 2013 uložil pokutu za porušení AML zákona ve výši 2,5 mil Kč (tedy nejvyšší pokutu, která byla doposud udělena), a to za opakované neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta a dále neoznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému útvaru (dnes úřadu).[2]

Doporučujeme tedy všem klientům, kteří doposud nezaregistrovali svého skutečného majitele do Evidence skutečných majitelů, aby tak co nejdříve učinili. Současně si mohou klienti, kteří naplňují definici povinné osoby ve smyslu AML zákona, zřídit dálkový přístup do této Evidence za účelem identifikace účastníků obchodu. V obou případech pro Vás tyto služby v případě Vašeho zájmu rádi zajistíme.


[1] K tomu blíže § 4 odst. 4 písm. a) AML zákona.

[2] Dostupné zde: http://www.financnianalytickyurad.cz/o-uradu.html. [online] [12.10.2018]