Evidence tržeb: vše důležité o novém zákoně

Vážení klienti,

v tomto článku Vám shrnujeme nejdůležitější informace v souvislosti s blížící se účinnosti zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „zákon o evidenci tržeb“). Elektronická evidence tržeb má za cíl zmodernizovat daňovou soustavu v České republice a zajistit efektivnější kontrolu daní tak, aby bylo omezeno krácení daňové povinnosti některými daňovými poplatníky. Celý mechanismus spočívá v tom, že prostřednictvím evidence bude evidována každá tržba, která je příjmem z podnikání, není vyloučenou tržbou či vyloučeným příjmem, a byla uhrazena v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou či jiným obdobnými platebními prostředky (např. voucherem, stravenkou, žetony, bitcoiny) nebo započtením kauce nebo podobné jistoty složené některým z předchozích způsobů platby. Podnikatel nejpozději při uskutečnění evidované tržby elektronicky odešle zprávu o transakci do systému Finanční správy, z nějž mu bude na jeho koncové zařízení automaticky zasláno potvrzení o přijetí této zprávy společně s vygenerovaným unikátním kódem (tzv. fiskální identifikační kód), který bude vytištěn na účtence zákazníka.

Evidenci tržeb zavádí a její fungování upravuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, jehož úplné znění nabývá účinnosti 1.12.2016. Jelikož už tímto dnem vzniká některým podnikatelům povinnost zahájit evidenci tržeb, k čemuž musí být administrativně a technicky připraveni, nabyla vybraná ustanovení zákona účinnosti již 1.9.2016.

Spolu se zákonem o evidenci tržeb byl schválen také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se, s výjimkou alkoholických nápojů, snižuje DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 % na 15 % a poskytuje se jednorázová sleva na dani ve výši 5.000,- Kč jako kompenzace za zvýšené náklady, které vzniknou daňovým poplatníkům v souvislosti s účinností zákona o evidenci tržeb.

Koho se evidence tržeb týká a od kdy?

Subjekty, kterých se evidence týká, jsou poplatníci daně z příjmu fyzických a právnických osob bez ohledu na to, zda jsou plátci DPH či nikoliv.

Evidenci tržeb nepodléhají například:

  • platby převodem z účtu na účet nebo inkasní platby, jelikož jsou totiž evidovány bankovními ústavy, které jsou povinny předložit na žádost evidované údaje Finanční správě;
  • příjmy z příležitostných činností, které nemají povahu podnikání, a z drobných vedlejších podnikatelských činností veřejně prospěšných poplatníků;
  • tržby z prodeje zboží nebo služeb prostřednictvím prodejních automatů a
  • další tržby vyloučené zákonem o evidenci tržeb.

Evidence spropitného se bude odvíjet od toho, zda je příjemcem spropitného zaměstnanec či podnikatel. V případě, že je jím zaměstnanec, mělo by být spropitné součástí jeho příjmu ze závislé činností, který jako takový podléhá dani z příjmu fyzických osob. Pokud je spropitné příjmem podnikatele, podléhá tržba ze spropitného evidenci tržeb.

Postup před zahájením evidence tržeb

Podnikatel musí nejdříve požádat Finanční správu o poskytnutí autentizačních údajů (osobně či elektronicky), jejichž prostřednictvím se přihlásí do portálu správce daně, ve kterém zaeviduje své provozovny a získá certifikát pro evidenci tržeb. Podnikatel může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení. Certifikát je nutno nainstalovat do pokladního zařízení. Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon) a příslušného operačního systému.

Podnikatel si dále musí pořídit:

  • zařízení, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s Finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož i vytisknout účtenku (např. pokladna, mobilní telefon, tablet, notebook, jsou-li propojeny s tiskárnou) a
  • datové připojení (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní ve chvíli přijetí platby spojit se s Finanční správou.

Někteří podnikatelé mohou na základě povolení správce daně, zákona či nařízení vlády evidovat své tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. nemusí zasílat evidované údaje bezprostředně, ale do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Tento režim se týká

  • tržeb z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků při pravidelné hromadné přepravě osob a
  • tržeb, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou (např. podnikatel nemá v místě uskutečnění tržby datové připojení).

Praktické dopady zákona o evidenci tržeb

Informační povinnost podnikatele

Podnikatel je povinen mít na místě, kde běžně uskutečňuje evidované tržby, umístěno informační oznámení, jehož znění upravuje zákon o evidenci tržeb.

Správní postih za porušení povinností

Nedodrží-li podnikatel povinnosti dle zákona o evidenci tržeb, hrozí mu

  • sankční postih za přestupek či správní delikt (pokuta) nebo
  • opatření k vynucení nápravy v případě zvlášť závažného porušení povinnosti uložení (např. uzavření provozovny, postavení výkonu činnosti)

Jelikož zákon o evidenci tržeb stanovuje poměrně vysoké pokuty za nedodržení povinností z něj vyplývajících (až 500.000,- Kč), doporučujeme všem podnikatelům tento zákon vést v patrnosti, dodržet jím stanovené požadavky a upravit odpovídajícím způsobem vnitřní předpisy tak, aby s novými povinnostmi seznámili i své zaměstnance.