Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“) úprava definuje spotřebitelský úvěr jak pozitivně, tak negativně. Spotřebitelským úvěrem (dále jen „SÚ“) se rozumí odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr anebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli. Zákon dále rozlišuje jeho speciální kategorie, mezi které patří spotřebitelský úvěr na bydlení (§ 2 odst. 2) a vázaný spotřebitelský úvěr (§ 2 odst. 3 ). Výjimky, na které se naopak ZSÚ nevztahuje, jsou obsaženy v § 4.  ZSÚ však stanovuje i takové případy, kdy dochází k omezení věcné působnosti zákona, neboť na určité zákonem stanovené případy spotřebitelských úvěrů (viz tabulka) budou aplikována pouze některá vybraná ustanovení ZSÚ.

Spotřebitelský úvěrAplikovatelná ustanovení
SÚ jiný než na bydlení, sjednaný v podobě nájmu věci nebo leasingu s výjimkou závazků, u nichž je sjednáno právo nebo povinnost koupě předmětu smlouvy nebo jiná možnost nabytí vlastnického práva po uplynutí určité doby§ 1 až 4, § 122 až 124 a § 168
SÚ poskytovaný zaměstnavatelem jeho zaměstnancům jako vedlejší činnost s roční procentní sazbou nákladů nižší, než je roční procentní sazba nákladů spotřebitelských úvěrů obvykle nabízených na trhu, a který není obecně nabízen veřejnosti
SÚ s výjimkou spotřebitelského úvěru na bydlení podle § 2 odst. 2 písm. a), v podobě bezplatného odložení platby stávajícího dluhu
SÚ jiný než na bydlení, poskytovaný omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé
SÚ obsažený ve smíru uzavřeném před soudem nebo jiným příslušným orgánem
SÚ poskytnutý bez úroku a jakékoli úplaty jiné než úhrady účelně vynaložených nákladů přímo spojených se zajištěním spotřebitelského úvěru
SÚ na bydlení poskytovaný omezenému okruhu osob ve veřejném zájmu na základě jiného právního předpisu bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, nebo za podmínek, které jsou celkově výhodnější než podmínky na trhu obvyklé, pokud není zápůjční úroková sazba vyšší, než je na trhu obvyklé§ 1 až 4, § 90, 91, § 94 až 100, § 122až 124 a § 168
SÚ  ve formě možnosti přečerpání splatný do 1 měsíce ode dne poskytnutí§ 1 až 84, § 86 až 89, § 96, § 98 odst. 2, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100, § 101 odst. 1, § 102 odst. 2, 4 a 5, § 104, 105, 107, § 112 až 115 a § 120 až 177
SÚ ve formě překročení§ 1 až 83, § 108, § 112 až 114 a § 121 až 177
SÚ jiný než na bydlení ve formě možnosti přečerpání splatný na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí§ 1 až 84, § 86 až 94, § 96, § 98 odst. 2, § 99 odst. 3, 4 a 6, § 100, § 101 odst. 1, § 102 odst. 2, 4 a 5, § 104, 105, 107, § 112 až 115 a § 119 až 177

Ustanovení § 1 až 4 obecné části definují základní pojmy nové úpravy. Na uvedené spotřebitelské úvěry se bude však vztahovat i postup věřitele při prodlení spotřebitele formulovaný v § 122 omezující výši plateb souvisejících s prodlením, které zahrnují účelně vynaložené náklady, úroky z prodlení a smluvní pokutu. V tomto ohledu je nutné zohlednit i přechodná a závěrečná ustanovení, neboť § 168 upravuje posuzování uvedených plateb určených před nabytím účinnosti ZSÚ, překračují-li nejvyšší přípustné limity stanovené novou úpravou. Aplikována budou i ustanovení upravující výkon zástavního práva u spotřebitelského úvěru na bydlení, podle nichž lze zástavu zpeněžit nejdříve 6 měsíců potom, co započetí výkonu zástavního práva oznámil zástavnímu dlužníkovi. Na uvedené úvěry budou dále použita ustanovení (§ 124) regulující postup v případě, kdy se spotřebitelský úvěr stane splatným v důsledku prodlení spotřebitele. V těchto případech je věřitel povinen spotřebitele vyzvat k úhradě dlužné splátky ještě před splatností úvěru a poskytnout mu k uhrazení lhůtu trvající nejméně 30 dní. U spotřebitelských úvěrů na bydlení poskytovaných za specifických podmínek budou aplikována nejenom ustanovení ustanovení § 1 až 4, § 122 až 124 a § 168, ale rovněž § 90, 91 a § 94 regulující informační povinnost věřitele vůči spotřebiteli. Informace požadované ZSÚ poskytují poskytovatelé a zprostředkovatelé bezplatně, a to v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči, nestanoví-li zákon něco jiného. Zákon dále formuluje obligatorní náležitosti reklamy pro případy, kdy je spotřebitelský úvěr nabízen nebo jeho zprostředkování reklamou, která obsahuje jakýkoli číselný údaj o jeho nákladech. Doplňme, že působnost ZSÚ je omezena i ve vztahu k dalším typům úvěrů, na které se budou aplikovat i další taxativně vypočtená ustanovení. Do této skupiny patří spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání splatný do 1 měsíce ode dne poskytnutí, ve formě překročení, nebo spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení ve formě možnosti přečerpání splatný na požádání nebo do 3 měsíců ode dne poskytnutí (§ 6).